Rydym yn gofyn i gwsmeriaid ddefnyddio ein gwasanaethau ar gyfer teithio hanfodol yn unig . I weld mwy o ganllawiau ar ystyr hyn, ewch i wefan gov.wales.

Yn anffodus, oherwydd pa mor gyflym y mae newidiadau yn digwydd, efallai na fydd yr offeryn Journey Planner ar wefan Morris Travel yn arddangos gwybodaeth gywir. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Bydd ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn barod i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych trwy ffonio 01267 235090, neu gallwch anfon ymholiad atom trwy ein ffurflen ar-lein.

Gobeithio y byddwch chi a'ch teuluoedd yn aros yn dda yn ystod yr amser anodd hwn, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl ar ein bysiau yn fuan iawn.

Diolch,
Teithio Morris

——————————————————————————-

Cludiant Coleg o 22 Chwefror

Nid oes DIM cludiant coleg ar gyfer y dychweliad graddol cyntaf i'r coleg ar 22ain Chwefror.

---------------------------------------------- -------------

RHYBUDD CLUDIANT YSGOL / COLEG I FYFYRWYR

Rhaid gwisgo masgiau wyneb bob amser ar holl Wasanaethau Cludiant Ysgol a Choleg Morris Travel - DIM MASG - DIM TEITHIO.

NI CHANIATEIR BWYTA A DIOD AR EIN CERBYDAU YN UNRHYW ADEG.

Gwybodaeth Amserlen wedi'i Diweddaru:

Dewch o hyd i fanylion ar gyfer ein gweithrediadau gwasanaeth diwygiedig o 1 Medi 2020 :

Newidiadau:

B1 Deialwch reid - Ymestyn oriau ar gyfer Deialu taith i 16:30 ond ni fydd ar gael rhwng 15:00 a 15:45 ar ddiwrnodau ysgol

289 Nid oes gan y gwasanaeth gysylltiad â'r gwasanaeth 689 mwyach

Wedi'i Atal dros dro oherwydd cyfyngiadau pellter cymdeithasol Covid 19:

C11 - Gwasanaeth talu ysgolion

C12 - Gwasanaeth talu ysgolion

243 - Gwasanaeth talu ysgolion

Gobeithiwn gael y rhain i fynd unwaith y bydd pellter cymdeithasol yn caniatáu.

Dychwelyd yn ôl i amserlenni cloi cyn Covid 19:

198 Gwasanaeth

206 Gwasanaeth

207 Gwasanaeth

225 Gwasanaeth

226 Gwasanaeth

227 Gwasanaeth

228 Gwasanaeth

277 Gwasanaeth

279 Gwasanaeth

282 Gwasanaeth

283 Gwasanaeth

284 Gwasanaeth

Gwasanaethau B11, B12 a B13

Aros fel y maen nhw am y tro:

PR1 Parcio a Theithio

Parcio a Theithio PR2

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio, fel y nodir yn y canllaw hwn.

Dylai gorchudd wyneb orchuddio'ch ceg a'ch trwyn wrth ganiatáu ichi anadlu'n gyffyrddus. Mae'n bwysig defnyddio gorchuddion wyneb yn iawn a golchi'ch dwylo cyn eu rhoi ymlaen ac ar ôl eu tynnu i ffwrdd.

Rydym yn deall efallai na fydd rhai pobl yn gallu gwisgo gorchudd wyneb, er enghraifft plant ifanc iawn, pobl ag anawsterau anadlu a phobl y mae eu hanableddau yn ei gwneud hi'n anodd iddynt wisgo gorchudd wyneb.

Nid yw gorchudd wyneb yr un peth â'r masgiau llawfeddygol neu'r anadlyddion a ddefnyddir gan ofal iechyd a gweithwyr eraill fel rhan o offer amddiffynnol personol (PPE). Dylai'r rhain barhau i gael eu cadw ar gyfer y rhai sydd eu hangen i amddiffyn rhag risgiau yn eu gweithle, fel gweithwyr iechyd a gofal, a'r rheini mewn lleoliadau diwydiannol, fel y rhai sy'n agored i beryglon llwch.

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw gwisgo gorchudd wyneb yn eich amddiffyn chi, ond gallai amddiffyn eraill os ydych chi wedi'ch heintio ond heb ddatblygu symptomau eto.

Rydym yn diolch i chi am eich cymorth i'n helpu ni i gadw'ch teithwyr a'n gyrwyr yn ddiogel.

--------------------------------------

Oherwydd y ffordd hawdd iawn y trosglwyddir y firws hwn, dywedwch wrthym fod gan yrrwr bws gwasanaeth ddisgresiwn llawn i wrthod teithwyr i deithio ar y bws os ydynt yn teimlo bod risg iddynt hwy neu iechyd a theithwyr.

Gobeithiwn eich bod yn deall yr ymresymu ac yn ein helpu i gadw'r firws yn y bae ac amddiffyn pawb.

Os oes gennych unrhyw symptomau, cysylltwch â'r GIG yn uniongyrchol ac yn ynysig.

Pennawd 1

Hyfforddiant CPC Gyrwyr
DYDDIADAU NEWYDD

Cliciwch ar y ddolen isod i gael eich gwybodaeth Hyfforddiant CPC Gyrwyr

Cwrs Newydd

Dyddiadau ar gyfer 2021

Sgwteri a Beiciau

Oherwydd ystyriaethau gofod a diogelwch, nid ydym yn caniatáu i feiciau na sgwteri gael eu cludo ar ein cerbydau.

Y newyddion diweddaraf

Cliciwch ar y ddolen isod i gael y newyddion diweddaraf gan Morris Travel

Rydym yn darparu gwasanaeth Hyfforddwr a Bws heb ei ail, yn Nhref Caerfyrddin a'r ardaloedd cyfagos, sy'n cael ei redeg o'n prif swyddfa a'n depo yng Nghaerfyrddin.

Y busnes craidd yw trafnidiaeth ysgol / coleg a gwasanaethau bysiau lleol.

Ein nod yw gwella ein gwasanaeth yn barhaus trwy hyfforddi a datblygu ein gweithwyr tuag at eu gwir botensial yn ogystal ag adolygu a diweddaru gweithdrefnau gweithredol yn gyson.